• design:Ryosuke KITA

  • design:Yuki SHIOHARA(STUDIO_C)

  • design:Kosuke YASUDA(STUDIO_C)

  • construction:BAROS inc.

  • photograph:Kenji TOGO